Báo chí góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị

Theo Lê Bảo (suckhoedoisong.vn) | 11:30 21/06/2022 | 0

97 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng cùng sự tin yêu, đùm bọc của nhân dân, báo chí Việt Nam luôn gắn bó với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân trong các giai đoạn lịch sử của đất nước.

Từ khi có Đảng, báo chí luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Báo chí luôn gắn với sự nghiệp cách mạng của Đảng

Trong năm qua, để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các nghị quyết của Trung ương; nhất là kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các bài viết, bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, thì Đảng ta mà trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư, đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông, công tác báo chí. Hội nghị Trung ương 4 đã xác định là phải tiếp tục thực hiện đồng bộ công tác quy hoạch phát triển, quản lý báo chí, xuất bản, tăng cường định hướng, đề cao sứ mệnh trách nhiệm, nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí; quản lý chặt chẽ các trang điện tử, nhất là mạng xã hội; tăng cường định hướng thông tin, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng Internet, mạng xã hội để xuyên tạc sự thật, kích động gây rối và chia rẽ đoàn kết nội bộ...

Đội ngũ những người làm báo luôn xông pha để có những tác phẩm hay, ấn tượng. Ảnh: Lê Bảo

Tại Hội báo toàn quốc 2022, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh và phức tạp, mới nhất là diễn biến khó lường của dịch bệnh COVID-19, tình hình Nga - Ukraine đã tác động trên nhiều lĩnh vực đối với tình hình thế giới, khu vực và Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng mà thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trực tiếp là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt đồng bộ và linh hoạt của Chính phủ, sự vận hành của cả hệ thống chính trị; đặc biệt là tinh thần đoàn kết, nhân ái, chung sức, chung lòng của toàn dân tộc ta, nhân dân ta đã từng bước đẩy lùi dịch bệnh, triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm mới, đó là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và đẩy nhanh sự phục hồi, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.

Quán triệt các quan điểm của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị đội ngũ làm báo tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nhất là phải nỗ lực phấn đấu để xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Nhà báo là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén. Chúng ta phải phấn đấu để xứng đáng với sứ mệnh cao cả được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó với sự tin yêu toàn xã hội. Nhà báo cần phải nâng cao trình độ nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân. Nhà báo cần thể hiện mạnh mẽ bản lĩnh chính trị, tính cách mạng, tính chuyên nghiệp; vừa kiên định lập trường cách mạng, có tinh thần hội nhập quốc tế; vừa trau dồi đạo đức, thực hiện nghiêm túc 10 Điều quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo trong xu thế chuyển đổi số hiện nay.

Nhà báo tác nghiệp mọi lúc, mọi nơi.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra nhiệm vụ là phải xây dựng nền báo chí, truyền thông cách mạng chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Đồng thời, Đại hội XIII đã khẳng định là phải tăng cường quản lý, định hướng hoạt động của các cơ quan quản lý báo chí; tập trung đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý báo chí, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thông nghiệp vụ để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tuyên truyền.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh vai trò của người làm báo đối với nhiệm vụ cấp bách trên: "Đội ngũ những người làm báo và các cơ quan báo chí đã hết sức chủ động, hiệu quả, linh hoạt, bám sát cơ sở, phản ánh kịp thời, trung thực, khách quan các hoạt động của nhân dân ta và của cả hệ thống chính trị; Góp phần rất quan trọng trong việc định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và bạn bè quốc tế; Đồng thời báo chí góp phần tạo nên những thành tựu, những kết quả bước đầu rất quan trọng mà nhân dân ta đã đạt được trong thời gian vừa qua...".

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa mong những người làm báo cả nước luôn giàu nhiệt huyết và khát vọng, chuyên nghiệp và sáng tạo, phát huy những truyền thống tốt đẹp của báo chí cách mạng Việt Nam; Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, làm chủ công nghệ làm báo hiện đại; Tăng cường tính chiến đấu, tính nhân văn và sứ mệnh cao cả của báo chí nước nhà trong thời kỳ mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong những thành tựu chung của báo chí cách mạng Việt Nam có vai trò rất quan trọng của tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của những người làm báo cả nước. Đó là "mái nhà chung" Hội Nhà báo Việt Nam đã tập hợp, đoàn kết tập thể, khẳng định bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo đức cách mạng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, để từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của báo chí.

Xây dựng nền báo chí,truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại

Tại Hội nghị triển khai Công tác Hội Nhà báo năm 2022 mới diễn ra, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao những đóng góp quan trọng của giới báo chí cả nước trên mặt trận "tuyến lửa" phòng chống đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân từng bước đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn bình thường mới... Trong đó, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam từ Trung ương đến địa phương đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc tập hợp, đoàn kết, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho các nhà báo, theo dõi và kịp thời phản ánh mọi mặt đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân...

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện một số nhiệm vụ như: Tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị 43/CT-TW, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, quản lý hoạt động báo chí; Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, nâng cao bản lĩnh chính trị cho người làm báo; Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kịp thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người làm báo, xử lý nghiêm hội viên vi phạm quy định, quy tắc, vi phạm pháp luật; Đổi mới, tăng cường các giải pháp đấu tranh, xử lý thông tin sai trái, vi phạm pháp luật Việt Nam trên nền tảng xuyên biên giới.

Ông Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, năm 2021 là một năm đầy biến động, thử thách đối với giới báo chí cả nước, nhưng lực lượng báo chí cách mạng Việt Nam vẫn vững vàng vượt qua thách thức, thể hiện rõ vai trò xung kích, dấn thân trên tuyến đầu. Năm 2021 cũng là năm trọng điểm thực hiện công tác quy hoạch báo chí. Việc chấn chỉnh, xử lý sai phạm trong hoạt động báo chí được tăng cường, nhất là những sai phạm trong việc không thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tình trạng "báo hóa" tạp chí, tư nhân hóa báo chí. Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông, tiếp tục triển khai Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, phát triển báo chí theo định hướng của Đại hội XIII của Đảng: "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại".

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, báo chí - truyền thông thế giới đang có những thay đổi toàn diện về cách thức làm báo trong kỉ nguyên công nghệ số. Chuyển đổi số trong các cơ quan báo chí ở nước ta cũng đang diễn ra sôi động. Hội Nhà báo Việt Nam với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo càng cần có sự đổi mới trong hoạt động công tác Hội và các hoạt động cốt lõi khác, để thực sự song hành, đoàn kết và phát triển cùng nền báo chí hiện đại...   

Tin liên quan

Tin bài khác

Từ ngày 11/7, áp dụng giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Từ ngày 11/7, áp dụng giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

06/07/2022| 0

Với 100% thành viên tham gia biểu quyết tán thành, UBTVQH đã thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ...


Sáng 6/7: Bộ Y tế nhắc nhiều lần, vẫn có hàng chục tỉnh liên tục ở 'top' tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 

Sáng 6/7: Bộ Y tế nhắc nhiều lần, vẫn có hàng chục tỉnh liên tục ở 'top' tiêm vaccine COVID-19 mũi 3 

06/07/2022| 0

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã liên tục nhắc nhở các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine...


Cách bảo vệ bản thân trước biến thể Omicron BA.4 và BA.5

Cách bảo vệ bản thân trước biến thể Omicron BA.4 và BA.5

06/07/2022| 0

Các ca mắc COVID-19 đang gia tăng trên toàn cầu, trước sự xuất hiện của các biến thể phụ mới BA.5 và...


Ngày 3/7: Ca mắc COVID-19 giảm mạnh còn 511, thấp nhất trong 12 tháng qua

Ngày 3/7: Ca mắc COVID-19 giảm mạnh còn 511, thấp nhất trong 12 tháng qua

03/07/2022| 0

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế ngày 3/7 cho biết có 511 ca mắc COVID-19, giảm 219 ca...


Bộ Y tế đưa tên hàng chục tỉnh, thành tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 thấp

Bộ Y tế đưa tên hàng chục tỉnh, thành tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 thấp

03/07/2022| 0

Ngày 3/7, Bộ Y tế đã tiếp tục thông tin về tình hình tiêm vaccine COVID-19 mũi 3, mũi 4 cho người...


Tiêm vaccine phòng COVID-19 vào thời điểm nào là tốt nhất trong thai kỳ?

Tiêm vaccine phòng COVID-19 vào thời điểm nào là tốt nhất trong thai kỳ?

03/07/2022| 0

Tiêm vaccine phòng COVID-19 khi mang thai có thể giúp bảo vệ cả mẹ và con. Nhưng người phụ nữ nên...